شماره حساب ها

شماره حساب های کانون فرهنگی تبلیغی راه نور به شرح زیر است :

*****************************

بانک توسعه تعاون

به نام کانون فرهنگی تبلیغی راه نور

_______________________________________________________________

*****************************

بانک ملی

به نام کانون فرهنگی تبلیغی راه نور

_______________________________________________________________

*****************************

بانک ملی

به نام مرکز نیکوکاری ثارالله

 

ضمنا دستگاه کارتخوان در دفتر مجموعه وجود دارد .