مرکز نیکوکاری

مرکر نیکوکاری ثارالله وابسته به مجموعه راه نور در تالریخ 1 خرداد 1400 با شماره شناسایی 4006 در کمیته امداد امام خمینی (ره) مشهد مقدس تاسیس گردید.

خانواده های تحت پوشش این مرکز از خدمات زیر بهره مند می شوند :

  • تامین هزینه های جاری و معیشتی خانواده های تحت پوشش
  • تامین هزینه ی تحصیل کودکان و نوجوانان خانواده های تحت پوشش تا دیپلم
  • تامین هزینه درمان بیماران خانواده های تحت پوشش

در صورت تمایل به مشارکت در تامین هزینه های موارد فوق :

  • کمک های نقدی خود را به شماره کارت   واریز نمایید.
  • کمک های غیر نقدی خود را به دفتر موسسه تحویل دهید.

در صورت تمایل میتوانید وجوه نقدی خود را برای خانواده های تحت پوشش به شماره کارت زیر واریز نمایید

۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۲۸-۴۸۸۶

به نام مرکز نیکوکاری ثارالله

ضمنا کارت خوان بخش خیریه در دفتر موسسه قرار دارد