وقف میراث ماندگار

هیچ پاداشی انسان را پس از مرگ تعقیب نمی‏ کند مگر در سه خصلت: صدقه ‏ای که در زمان حیات بدهد که این صدقه پس از مرگش تا روز قیامت به عنوان صدقه‏ ی موقوفه ‏ی غیر قابل ارث جریان خواهد داشت. یا سنتی نیکو که آن را بنیان نهد که خود بدان عمل کرده و دیگران نیز پس از او بدان عمل کنند یا فرزندی که برای او طلب مغفرت کند.

امام صادق (علیه السلام)