مرکز داده

در حال حاضر برای تاسیس مرکز داده اسلامی راه نور نیاز به زمین و سرمایه گذاری خیرین و حامیان مالی گرامی می باشد . برای مشارکت در این حوزه می توانید با ما در ارتباط باشید .